5 december 2023 – Nieuwsbericht

Jullie hadden nog een update van ons tegoed: hoe is de discussie over de locatie van het nieuwe cultuurhuis afgelopen?

Ter herinnering: meerderheidspartijen N-VA en Open VLD gingen tijdens de gemeenteraad van oktober akkoord met onze vraag om de beslissing over het locatieonderzoek een maandje uit te stellen. In die maand zouden we dan proberen tot een beter, breed gedragen voorstel te komen.

Wie er – net als wij – van uitging dat tijd raad zou brengen, moeten we helaas ontgoochelen. De bevoegde schepen Ivo Andries (Open VLD) weigerde immers onze constructieve suggesties.

We zijn nu in volgende, vreemde situatie beland:

  • Huidige locatie CC De Mol: deze locatie staat haaks op de visienota over het nieuwe cultuurhuis die werd opgesteld door de ambtelijke experts én goedgekeurd door het schepencollege. Toch wordt deze locatie wél opgenomen in het locatieonderzoek;
  • Stationsomgeving: deze locatie wordt eveneens onderzocht als nieuwe locatie. Voor alle duidelijkheid: daarover was brede overeenstemming bij meerderheid én oppositie. Goed dat deze locatie wordt bekeken dus;
  • Site Kruisbogenhofstraat: deze locatie werd door missie2500 als aanvulling op het onderzoek gesuggereerd. De FOD Gebouwen zoekt immers een toekomstgerichte en alternatieve invulling voor de plek. We hebben gevraagd om minstens deze locatie ook op te nemen in onderzoek. Helaas weigerden schepen en schepencollege om dat te doen.

We gaan even door op deze weigering. Die is vreemd, aangezien de experten van stedelijk ontwikkelingsbedrijf SOLag mogelijkheden zien in de Kruisbogenhofstraat. Ze gaven een genuanceerd positief advies. Voor de volledigheid kopiëren we hier het meest opvallende citaat uit het advies van SOLag: “SOLag overweegt een stadsontwikkeling op deze site vanuit het perspectief van kernversterking. In het bijzonder dient op deze site gezocht naar een ’trekker’ om als scharnierpunt te fungeren in de lus gevormd door Kartuizersvest-Administratief Centrum-Kruisbogenhofstraat. De inplanting van een cultuurhuis komt zeker aan deze ambitie tegemoet.”

Nog een uitsmijter: dat SOLag dit positieve advies gaf, zijn we énkel te weten gekomen doordat onze gemeenteraadsleden hun inzagerecht hebben uitgeoefend. Het advies werd door de meerderheid niet gedeeld met alle raadsleden.

Zowel tijdens de commissie Cultuur voorafgaand aan de gemeenteraad als tijdens de gemeenteraad zelf hebben onze raadsleden Geert, Jan en Stijn alles uit de kast gehaald om schepen Andries en het College van Burgemeester en Schepenen op wijzere gedachten te brengen. Onze inspanningen mochten helaas niet baten. De onderzoeksopdracht werd ongewijzigd – en volgens ons dus onvoldragen – goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie.

We betreuren dit enorm:

  • Je mag als stadsbestuur adviezen van je experts naast je neerleggen. Maar het doen zonder motivering die naam waardig getuigt niet van goed bestuur. En het is al helemaal bedenkelijk om adviezen selectief aan het publieke debat te onttrekken;
  • Een nieuw cultuurhuis zal sowieso een van de grootste investeringen zijn van de volgende decennia. Als we dat in gedachten houden, blijft missie2500 er 200% van overtuigd dat het nieuwe CC niet alleen een culturele functie moet hebben, maar ook een hefboom moet zijn voor de kernversterking waar Lier en Koningshooikt zoveel nood aan hebben;
  • Een visie op de site Kruisbogenhof is nodig. Zo niet dreigt een lelijke stadskanker te ontstaan. Onderzoek dan toch minstens deze piste? Dat is alles wat we vroegen. En als de site uiteindelijk als niet of minder geschikt uit het onderzoek zou zijn gekomen: ook goed. Dan hadden we nog minstens de inzichten uit het onderzoek kunnen gebruiken bij de nieuwe invulling van de plek. Wat ons betreft is het dus tweemaal onbegrijpelijk dat de locatie niet onderzocht wordt.

Vastgeroest zitten in het steriele spel van ‘meerderheid tegen oppositie’ en niet openstaan voor goede ideeën van andere partijen: dat is een houding die aan ons niet besteed is.

Als missie2500 de kans krijgt om mee te besturen – en dat is zoals jullie weten onze vaste ambitie – willen we actief bijdragen aan een nieuwe politieke cultuur. Een cultuur waar luisterbereidheid en participatie (met andere partijen, inwoners, verenigingen, ondernemers…) de norm is. Met jullie steunen willen, kunnen én zullen we dat doel bereiken.

Geert, Björn en Stijn voor CC De Mol

Contact voor dit bericht